اسماعیل بقایی سفیر  کشورمان نزد دفتر سازمان ملل در ژنو در جریان سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر، آثار منفی تحریم ها و اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از  حقوق اساسی بشر را بسیار گسترده و جدی و در حکم جنایت علیه بشریت دانست.

 سفیر کشورمان ضمن اشاره به این موضوع که جامعه جهانی تحریم ها را مغایر با حقوق بین الملل می داند, تداوم چنین رویکرد غیرقانونی از سوی برخی کشورها را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی و چالشی پیش روی ساختار سیستم امنیت دسته جمعی بر اساس منشور ملل متحد ارزیابی نمود.

 وی که به عنوان یکی از سخنرانان اصلی  پنل دوسالانه اقدمات قهری یکجانبه سخنرانی می نمود, از تصمیم کمیسر عالی حقوق بشر برای عدم پرداختن به آثار منفی تحریم ها بر بهره مندی مردم از حقوق بشر در گزارش خود به شورای حقوق بشر انتقاد و با یادآوری مسئولیت ارکان مختلف حقوق بشری سازمان ملل ,خواستار توجه و اقدام جدی آنها برای کاستن از آلام انسان ها ناشی از تحریم های یک جانبه برخی کشورها گردید.